Sisekord

Meje juures toimuvad järgmised reeglid

KOIDUTÄHE PEOSAALI KASUTAMISE EESKIRJAD

Koidutähe peosaal ( edaspidi Peosaal) asub Koidu 7, Tila küla, Tartu  vald, Tartumaa.
Käesolevad Sisekorraeeskirjad (edaspidi Eeskirjad) kehtivad tervel Koidutähe peosaali territooriumil sh. ka kõigis territooriumil asuvates ehitistes (edaspidi Territoorium).
Koidutähe peosaali esindajaks (edaspidi Esindaja) käesoleva Eeskirja mõistes on  peosaali juhataja või juhataja asendaja.

Sisekorraeeskirjadega saab tutvuda Koidutähe peosaali  kodulehel (www.peosaal.ee). Koidutähe peosaali kasutusse andja ( edaspidi kasutusse andja) jätab endale õiguse valida kliente oma äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda peosaali kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse see talle hiljemalt kolme päeva jooksul alates talle vastava teate edastamisest.

Turvalisuse huvides ei võta me vastu koolipidusid ega noorte sünnipäevasid, kus valdav osa inimestest on alla 25- aastased.

Koidutähe peosaalil üürnik tasub tagatisraha, mille suurus on 150 eurot. Tagatisraha tagastatakse kliendile tavaliselt 1-3 tööpäeva jooksul, tagastamiseks võtab üürnik ühendust peosaali esindajaga.

Peosaali renditasu on 350-400 eurot. Kui peosaalis ei tarbita Koidutähe cateringi teenuseid,  lisandub renditasule lisaks 100€ ja lisaks 75 eurot koristustasu. 

Peosaal tagastatakse üürileandjale normaalses seisukorras, kui peosaali seisukord üleandmisel pole tavapärane ,on üürileandjal  õigus küsida täiendavat tasu koristusteenuse eest (oksendamine jms )

Üürnikul on õigus peoruume kasutada peo toimumise päeval kella 16.00 kuni järgmise päeva kella 10.00ni. Peo tähistamine on lubatud kuni 03ni öösel.

Pidu võib tähistada kella 16.00st kuni järgmise hommikuni kuni kella 03ni. Kella 3ks peab olema aktiivne muusika, DJ või bänd lõppenud ja samuti ka pidu.

Kui üürnik soovib peolaualt kaasa võtta järele jäänud toite, asetab üürnik need külmkappi, need toidud, mis on jäetud peolauale peale kella 03.00 järgmine päev, eeldab üürileandja, et need söögid kuuluvad hävitamisele ja neid ei säilitata.

Erikokkuleppel on võimalus peosaali kasutada ka varem (dekoreerimiseks jms ) , erikokkulepped (ka tasu )  fikseeritakse kirjalikult 7 päeva enne peo toimumist. Erikokkulepped ja erilahendused palume kokku leppida enne broneeringu tegemist. (väga suured bändid jms )

Peosaali välisterritooriumile ja peoruumi pole lubatud kaasa võtta lemmikloomi

Peosaalis võib tarbida enda kaasa võetud alkoholi, kui võimalik palume kasutatud järgmine päev kella 10.00ks kaasa võtta. Mitte kaasavõetud taara utiliseerimine on tasuline 10 eurot.

 1. Koidutähe peosaali kasutusse  andmine ja broneerimistasu tasumine

  1. Koidutähe peosaali Esindaja annab peosaali kasutusse rendilepingu sõlmijale (edaspidi Kasutaja) . Koidutähe peosaali broneerimiseks tuleb tasuda broneerimistasu, mis on peosaali rentimise kogusummast viiskümmend protsenti (50%). Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele juhul kui Kasutaja ise mingil põhjusel loobub peosaali kasutamisest või punktis 1.2. nimetatud juhul (Kasutaja ei tasu enne peosaali kasutamist kasutustasu). Broneerimistasu mitteõigeaegsel tasumisel on kasutusse andjal õigus broneering ühepoolselt ilma ette teatamata tühistada.
  2. Cateringi ja muude teenuste eest tasutakse lõplik summa 1 nädal kuni 2 päev enne peo toimumise päeva.
  3. Sularahatehingu puhul tasub Koidutähe peosaali Kasutaja broneerimistasu rendilepingu sõlmimisel, peale sularaha üleandmist broneeritakse peosaal Kasutajale, broneerimistasu ei  kuulu tagastamisele juhul kui Kasutaja ise mingil põhjusel loobub peosaali kasutamisest.
   Kasutaja saab  Peosaali kasutusse üksnes siis, kui on tasutud kogu  summa. Kui Peosaali kasutamise eest ei tasuta enne selle kasutamist,võib kasutusse andja keelduda Peosaali kasutusse andmisest. Enne Peosaali kasutamist viiakse läbi lühike instrueerimine, mille käigus täidetakse peosaali kasutaja kohta lisatud kasutusleht ning avatakse renditavate ruumide uksed. Peosaali kasutusse andmise järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, peosaali kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning sisekorraeeskirjade täitmise eest kasutaja kuni peosaali kasutamisjärgse ülevaatuslehe allkirjastamiseni kasutusse andja poolt.
  4. Juhul kui lepitakse kokku täiendavate teenuste osutamises, või on tekitatud peosaalile materiaalset kahju, nõutakse nende teenuste või tekitatud kahjude eest täiendavat tasu pärast teenuse osutamist või kahju suuruse kindlaks tegemist.
  5. Kasutaja teavitab hiljemalt 1 tund enne lahkumist sellest peosaali Esindajat. Kasutaja kohustub mitte lahkuma enne, kui objektile saabub Esindaja. Juhul kui kasutajal on teada peosaalile tekitatud kahjusid, märgib need ülevaatuslehele ja kinnitab seda oma allkirjaga ülevaatuslehel. Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud, mis märgitakse objekti kasutusjärgsele ülevaatuslehele.
  6. Esindaja kontrollib peosaali seisukorda, kui peosaali kasutamise tagajärjel on tekkinud Peosaalile või on kasutajale osutatud täiendavaid teenuseid, märgib need ülevaatuslehele, koostab kalkulatsiooni ning väljastab selle kohta vastava arve kasutajale. Nimetatud toimingute juures ei pea viibima kasutaja. Lisatasud tuleb kasutajal tasuda esitatud arve alusel kolme päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu või asjade purunemisel, lõhkumisel  uute samaväärsete asjade soetuskulu.
  7. Peosaali kasutaja seisukohalt lõpevad tema kohustused kasutusse andja ees kõigi eelloetletud peosaali tasude tasumise järgselt.
 2. Koidutähe territooriumi kasutusjuhend

  1. Peosaali territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda. Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta. Keelatud on mootorsõidukiga murule sõitmine. (ka bändil)
  2. Ilutulestiku laskmine on lubatud ainult KOV kirjalikul loal, mille üürnik esitab 2 päeva enne ürituse toimimist (müra võib häirida loomi, linde ja kohalikke elanikke ning lisaks võib mõnele meenutada mitte ilutulestikku vaid lahingut )
  3. Keelatud on häirida öörahu ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 22.00-st kuni 7.00-ni .Teistel aegadel võib muusika jätkuda suletud uste-akendega siseruumides. Koidutähe territooriumi kasutus on eraldi piiritletud (õunaaia territoorium) , viibida võib üksnes Koidutähe peosaali territooriumil. Territoorium on nähtav eraldi Lisa nr 1. kohtades. Tuleb silmas pidada, et territooriumil kasvavad mitmed puud, ilutaimed ja ilupuud (tähistatud punaste tähistega) mida ei tohi kahjustada. Öörahu ajal väljas viibides palun austa hea tava kohaselt öörahu.  
  4. Territooriumil on keelatud maha loopida prügi ning mitte liikuda märjal ajal pehme pinnasega kohtades.
  5. Keelatud on väljaspool peosaali territooriumi  tarbida alkoholi, tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargused, narkootikumide tarbimine, tulirelvade kasutamine jms) urineerida, oksendada jms.
  6. Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahjuloodusele.
  7. Keelatud on ehitiste ja hoonete lõhkumine.
  8. Keelatud on lubada territooriumile inimesi rohkem kui  Esindajale on teatatud.
  9. Keelatud on kaasa võtta siseruumidesse ja välisterritooriumile koduloomi.
  10. Vali muusika(DJ,bänd) välisterritooriumil päevasel ajal on lubatud, kui peosaali broneerides räägib klient oma soovidest peo eripäradest ja soovidest  ja on saanud rendile andja nõusoleku sellise ürituse korraldamiseks.
   Kui algab meelelahutuse aktiivne osa DJ, bänd, on  kõik peosaali uksed suletud.  (kaasa arvatud ka siis, kui pole veel öörahu kellaaeg näiteks kell 18 õhtul)  Vihmase ilma korral ja teistel erijuhtudel tuleb uksed sulgeda. Nr 8 punkti rikkumisel on rendile andjal õigus kinni pidada kogu tagatisraha 150 eurot. Kui aktiivne meelelahutuse osa pole alanud, on lubatud avada ainult 1-poolne suur uks, muusika alustamise ajal tuleb uks sulgeda, isegi siis kui pole tegemist öörahu ajaga.
  11.  
  12.  Kui peol viibivad lapsed, peab olema lastel järelvaataja, kes vastutab laste tehtud asjade eest. Ilutaimede tahtlikul rikkumisel on õigus kinni pidada tagatisraha 150 eurot.
 3. Koidutähe peosaali ja inventari kasutamine

  1. Ruume tuleb kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele.
  2. Suitsetamine on lubatud üksnes selleks ettenähtud kohas. Siseruumides suitsetamine pole lubatud.
  3. Prügi tuleb koguda prügikotti ja jätta selleks ettenähtud kohta. Mujale prügi loopimine ei ole lubatud. Prügikasti pole lubatud panna alkoholitaarat ega toidujäätmeid.
  4. Keelatud on tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega (vargus, pahatahtlik kahjustamine, röövimine, mõrv, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms)
  5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine on keelatud.
  6. Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks mitteettenähtud kohas. Rikkumise korral on trahv 150 eurot.
  7. Ei ole lubatud ruumidesse lubada inimesi kokkulepitust rohkem.
  8. Peosaalist pole lubatud kaasa võtta cateringile kuuluvaid nõusid ja oleme tänulikud kui jätate kaasa võtmata soola, pipra, suhkru, sinepitoosid.
  9. Kui alustab DJ,bänd või vali muusika, peavad olema kõik uksed suletud. Uksed peavad olema suletud ka siis, kui pole  öörahu aeg(näiteks kell 18 õhtul ) Nr 9 punkti rikkumisel on õigus Esindajal pidada kinni üürniku antud tagatisraha 150 eurot. Lisaks on keelatud avalda peosaali mõlemat suurt ust, isegi siis kui muusika pole vali. Üürnik võib avada üksnes  1. peosaali suure ukse, kui ei toimu aktiivsest muusikategevust.
 4. Üürniku õigused

  1. Kasutada peosaali, mis on talle kasutada antud ja kasutada selles leiduvat (mööbel, muusikakeskus) vastavalt kasutusotstarbele.
  2. Üürnikul on õigus alustada peo tähistamist temale sobilikul ajal alates kella 16.00st peo toimumise päeval kuni kella 03.00ni järgmisel päeval.
 5. Üürniku kohustused

  1. Üürnik on kohustatud tutvuma sisekorraeeskirjadega enne Koidutähe peosaali kasutamist.
  2. Kohustub tasuma sisekorraeeskirjadega sätestatud tasusid tähtaegselt.
  3. Kohustub täitma Koidutähe peosaali sisekorraeeskirju.
  4. Informeerima kasutusse andjat kahjudest ja muudest õnnetusjuhtumitest.
  5. Esitama teenuste tellimised vähemalt 7 ööpäev enne nende osutamist.
  6. Kohustub võtma peosaali kasutusse või andma peosaali üle kokkulepitud ajal.
  7. Koidutähe peosaali  ruumide, mööbli, muu sisustuse lõhkumise või rikkumise korral kohustub Üürnik hüvitama Koidutähe peosaalile  tekitatud kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel.
 6. Koidutähe peosaali Esindaja õigused

  1.  Nõuda tasu vastavalt kokkulepitud hinnale või kui see muutub vaidluse objektiks, vastavalt kodulehel (www.peosaal.ee) avaldatud hinnakirjale. Samuti nõuda täiendavat tasu täiendavate teenuste osutamise eest või talle tekitatud kahjude korvamiseks selle taastamisväärtuse järgi või uute asjade soetusmaksumuse järgi.
  2. Anda punktis 1.5. nimetatud ülevaatuslehe ja arve koostamise järgselt peosaali kasutamiseks teistele kasutajatele.
  3. Kutsuda korrale kasutajat kasutuseeskirjade rikkumisel ning kui sellest ei ole abi, nõuda kasutuse lõpetamist ning kasutajad ära saata peosaalist. Samuti keelduda peosaali kasutusse andmisest kui kasutustasud on tasumata. Vajadusel kasutada selle toimingu läbiviimiseks turvafirma või politsei kaasabi. Seejuures tasutud tasusid ei tagastata.
  4. Arvestada viivist tasumata arvetelt 0,5% ööpäevas (tasumata summast). Nõuda sisse võlgasid Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud korras (sh viiviseid).
 7. Kasutusse andja kohustused

  1. Anda peosaal või selle osa kasutajale kasutamiseks kokkulepitud ajal ja võtta see vastu kokkulepitud ajal.
  2. Andma igakülgset informatsiooni kasutajale, täitma sisekorraeeskirjadega määratud dokumendid ja instrueerima peosaali kasutajat.
  3. Osutama tellitud teenuseid õigeaegselt ja korrektselt
 8. Lõppsätted

  1. Sisekorraeeskirjad on aluseks pooltevaheliste vaidluste lahendamisel.
  2. Kasutaja kohustused kasutusse andja ees lõpevad mitte üleandmise vaid kõigi arvete tasumise järgselt.
  3. Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral järgima Esindajate ja turvatöötajate korraldusi, evakuatsioonimärgistusi ja lahkuma Koidutähe peosaalist ja vajadusel Territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud juhtudel avastades ohukolde teavitama sellest kiiremas korras, kas päästeametit (112), politseid (110) või peosaali esindajat tel. 53 969 799 või 55 675 556